ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TICAT Kft.
Utoljára frissítve: 2024. április 2.

Székhelye és postai címe: 1065 Budapest, Nagymező utca 3.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság 
Cégjegyzékszáma: 01 09 410431
Adószáma: 32176548-2-42

Honlapjának címe: www.ticat.hu 
Panasz esetén elérhetőségei: support@ticat.hu 
Tárhely szolgáltató neve: WebDream Magyarország Kft.

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elsődlegesen a TiCat Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett jegyértékesítő rendszer és a jegyet a Szolgáltató rendszerén keresztül vásárló természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Jegyvásárló) között létrejövő jogviszonyokat: jogokat és kötelezettségeket, felelősségi viszonyokat, továbbá a jegyek megvásárlásának feltételeit határozza meg.

2. A Szolgáltató különböző kulturális eseményekre szóló belépőjegyeket értékesítő rendszert, azon belül egy online jegyértékesítési felületet (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet, amely Jegyvásárló részére biztosítja a kulturális eseményre megvásárolt jegyekhez való hozzáférést. A szolgáltatás nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak. A jegyértékesítési felület neve: ticat.hu.

2.1. A kulturális események jellemzően Magyarországon, a kulturális esemény (továbbiakban: Rendezvény) megrendezésére vállalkozó természetes vagy jogi személy szervezésében (továbbiakban: Rendezvényszervező) valósulnak meg.

2.2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Jegyvásárlóra, valamint a Szolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony alapján a Rendezvényszervezőre, illetve minden olyan természetes és jogi személyre, aki a Rendszer bármely elemét bármilyen formában használja.

2.3. Jelen ÁSZF nem terjed ki a Rendezvényszervező és a Jegyvásárló közötti jogviszonyokra, amelyek feltételeit külön szerződések, illetve Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok tartalmazzák.

3. Jegyvásárló a jegyértékesítési szolgáltatást a Rendszeren keresztül veszi igénybe. Jegyvásárló a jegyértékesítési felületen történő vásárlással egybekötött regisztrációjával (vagy a Rendszert használó Rendezvényszervező helyszínén történő jegyvásárlással) fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit.

3.1. A Jegyvásárló és Szolgáltató közötti jogviszony létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató az erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon őriz. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

3.2. Jegyvásárló kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.

3.3. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, feltéve, hogy a változásokról a jegyértékesítési felületen tájékoztatást tesz közzé.

 

II. FELELŐSSÉGI VISZONYOK

1. Jelen ÁSZF kimondja, hogy Szolgáltató nem minősül a Rendezvény szervezőjének vagy társszervezőjének vagy a szervezésben vagy a lebonyolításban tevőlegesen közreműködő félnek, így Szolgáltató kizárja a felelősségét a Rendezvény elmaradása, továbbá nem megfelelő megrendezése (ideértve pl.: lemondás, programváltozás, időpontmódosítás stb) miatt esetlegesen felmerülő károkért.

2. Jelen ÁSZF kimondja, hogy Szolgáltató tevékenysége és felelőssége kizárólag a rendszer működtetésére, a belépőjegyek értékesítésére korlátozódik, amelynek zavartalan működése érdekében Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz.

3. Jelen ÁSZF kimondja, hogy Szolgáltató a rendezvény lebonyolítása tekintetében Jegyvásárló csak a Rendezvényszervezővel kerül szolgáltatási jogviszonyba, amely szerződéses jogviszony a belépőjegy megvásárlásával jön létre.

3.1. Jegyvásárló a Rendezvényszervező honlapján elérhető Házirend és ÁSZF szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el, azokból következően, illetve azok megsértése esetén a Szolgáltatóval szemben kártérítési igénnyel nem léphet fel.

4. A Rendszer által generált belépőjegyek átruházása esetén az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét és a Rendezvény házirendjét tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Jegyvásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

6. Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

7. A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Rendezvényszervező által a Szolgáltatás honlapjára feltöltött információkért és tartalmakért felelősséget nem vállal.

8. A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős továbbá semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik, különös tekintettel az adatkiesésből, rendszerhasználatból vagy átmeneti elérhetetlenségből fakadó közvetlen vagy közvetett károkra.

 

III. JOGOSULATLAN ADATHASZNÁLAT, REGISZTRÁCIÓ, HÍRLEVÉL, SAJÁT NYOMTATÁSÚ JEGY

1. Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a regisztráció és a jegyvásárlás során keletkező adatok védelméért, továbbá, hogy minden tudomására jutott személyes adatot az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezel, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv., illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, és a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet szabályaira; a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.) -re. Szolgáltató ennek mindennek alapján saját Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezik.

2. A Jegyvásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó Jegyvásárlói oldalon történő tárolásából, illetőleg a Jegyvásárlónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

2.1. Jegyvásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az support@ticat.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel.

2.2. A Jegyvásárló adatai a törlési kérelmet követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

3. Szolgáltató törölheti azon Jegyvásárlók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek.

4. Jegyvásárló az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a Rendszerben rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Jegyvásárló kizárólagos felelősséggel tartozik.

5. Amennyiben Jegyvásárló feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, Szolgáltató előre meghatározott időközönként hírlevelet küldhet Jegyvásárlónak. A Szolgáltató a Hírlevélre feliratkozott Jegyvásárlók esetében jogosult a korábbi vásárlások alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint eseményt ajánlani Jegyvásárló figyelmébe. Az adatok ilyen célú felhasználását a Jegyvásárló a Szolgáltatás feltételeit nem érintő marketing célok tekintetében leiratkozással letilthatja.

6. A saját nyomtatású jegyeket a Jegyvásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le a saját Jegyvásárlói oldalán keresztül PDF formátumban, és igény esetén ki is nyomtathatja. A megvásárolt jegyek a jegyértékesítési felületen Jegyvásárló saját fiókjában a nyomtatás/letöltés után is megtalálja.

6.1. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Jegyvásárlót terheli.

6.2. Az E-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan is ellenőrizheti, ellenőrzés után azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye azonos-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval.

7. A belépőjegyek digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhatnak, amelyek védik a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Ezen megoldások sérülése esetén a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést Rendezvényszervező megtagadhatja, illetve a belépőjegy felmutatóját Rendezvény területének elhagyására szólíthatja fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatti kárigénnyel Jegyvásárló nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

7.1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

 

IV. A JEGYVÁSÁRLÁS MENETE

1. A ’Fizetés’ gombra kattintva Jegyvásárló elfogadja jelen ÁSZF szabályait; annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2. A jegyvásárlás menetére, illetve a rendezvényre való belépésre jogosító qr-kód használatára vonatkozó részletes szabályokat jelen dokumentum mellékelete tartalmazza.

3. A fizetés főszabály szerint az OTP Bank SimplePay rendszerén keresztül történik. Ettől eltérő banki szolgáltót a Rendszer kivételes esetben és jól feltüntetve ajánlj fel.

4. A jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik. Jegyvásárló a vásárlást visszaigazoló e-mailben kapja meg a qr-kódot tartalmazó pdf file-t, amelyet letölthet, kinyomtathat, de a vásárlói fiókjába belépve is megtalál (amennyiben létrehozott ilyet).  

5. A vásárlás során az oldalon Jegyvásárlónak lehetősége van a rendelés tartalmát módosítani, törölni. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt korlátlanul megteheti, mindaddig, amíg nem kattintott a ’Fizetés’ gombra. 

6. Amennyiben Jegyvásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően technikai hiba vagy a jegyrendszer extrém terheltsége. Utóbbi esetben akár 1-3 óra is eltelhet a jegyvásárlásról szóló email kiküldéséig.
Jelen ÁSZF iránymutatása szerint ilyen esetekben Jegyvásárló ne kezdeményezze a tranzakció megismétlését, hanem jelezze a problémát a support@ticat.hu email címen. Amennyiben a fizetés sikeres volt (a banki oldalon a fizetési összeg levonásra került), a jegyvásárlás befejeződött és érvényesnek tekintendő, függetlenül a jegyek e-mailben történő megérkezésétől.
Szolgáltató a saját felelősségi körébe eső problémát és/vagy a technikai hibát köteles a tőle elvárható legrövidebb időn belül orvosolni. Amennyiben a technikai hiba a banki oldalon vagy a Szolgáltatást lehetővé tevő más szolgáltatás üzemeltetése során lép fel, Szolgáltató köteles a tudomására jutott hibáról a saját kommunikációs felületein vagy a Jegyvásárlónak szóló emailben vagy a Rendszer üzeneteiben haladéktalanul tájékoztatást adni.

7. A Fizetés gombra kattintva Jegyvásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TICAT Kft (1065 Bp. Nagymező u. 3.) adatkezelő által a https://ticat.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. 
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ 

SimplePay

V. RENDEZVÉNY ELMARADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A Rendezvény bármilyen okból történő elmaradása, esetleges meghiúsulása esetén Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Redezvényszervezőtől beérkezett információkat eljuttassa a jegyvásárlókhoz, ugyanakkor a Rendezvényszervező által közzétett információk helyességéért, azok valódiságáért nem felelős.

2. A Szolágáltató vállalja, hogy haladéktalanul közzéteszi honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől.

3. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a jegyek visszaváltását elősegítse. A Rendezvény esetleges elmaradásával kapcsolatos közleményeknek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek visszaváltásának módját. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervező köteles a saját és a Rendezvény honlapján is közzétenni.

4. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős.

5. Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a belépőjegyek visszaváltására, a belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető.

6. Jegyvásárló tudomásul veszi, h a Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

7. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

7.1. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

8. Amennyiben a rendezvény vis major vagy más, előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen marad el, úgy Rendezvényszervező nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

VI. ELÁLLÁSHOZ VALÓ JOG

1. Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján az online fizetést követően elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét a Rendezvényszervező utasításától eltérően visszatéríteni.

2. A Rendezvény bármilyen okból történő elmaradása esetén a belépőjegy visszaváltásának elsődleges kötelezettje a Rendezvényszervező.

 

VII. A SZERZŐI JOGOKRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEK

 

VIII. A JEGYÉRTÉKESÍTÉS SORÁN FELMERÜLŐ PANASZOK MÉLTÁNYOS MÉRLEGELÉSÉRŐL

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, elektronikus levelezési címe az ÁSZF I. pontjában található.

2. A Jegyvásárló a Szolgáltatónak a jegy értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti. Szolgáltató a panaszt lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha Jegyvásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

3. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

4. Békéltető testület hatáskörébe tartozik a Jegyvásárló és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.